Sağlık Bilimleri FakültesiLisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
                Cumhuriyet Üniversitesinden:
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
             Amaç
             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinde öğrenim gören öğrencilerin eğitim-öğretim ve sınavlarında uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.
             Kapsam
             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Sağlık Bilimleri Fakültesine bağlı bölümlerde yürütülen eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.
             Dayanak
             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
             Tanımlar
             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
             a) Bölümler: Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan hemşirelik, ebelik, sağlık yönetimi, fizyoterapi ve rehabilitasyon ile beslenme ve diyetetik bölümlerini,
             b) Fakülte: Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesini,
             c) Fakülte Kurulu: Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Kurulunu,
             ç) İlgili bölüm kurulu: Fakülte bünyesinde yer alan her bir bölümün bölüm kurulunu,
             d) İntörn öğrenci: Çoğunlukla klinik saha uygulaması yapan son sınıf öğrencilerini,
             e) İntörnlük uygulaması: İntörn öğrencilerin klinik saha uygulamalarını,
             f) Meslek dersi: Fakültenin ilgili bölümlerinde verilen mesleki bilgi, beceri, tutum ve davranış kazandırmayı hedefleyen ve öğrencinin almakla yükümlü olduğu dersleri,
             g) Mesleki seçmeli dersler: İlgili bölüm kurulunca belirlenen, Fakülte Kurulunca onaylanan seçimlik mesleki dersleri,
             ğ) Ön koşul dersi: İlgili bölüm kurulu tarafından belirlenen, öğrencinin sonraki yarıyılda/yılda açılan zorunlu ve mesleki derslerini alabilmesi için önceki yarıyılda/yılda almış olması gereken dersleri,
             h) Sosyal seçmeli dersler: Programa bağlı öğrencinin alabileceği seçimlik dersleri,
             ı) Uygulamalı olan meslek dersi: Teorik ve/veya klinik/saha uygulaması ile varsa laboratuar çalışmasını kapsayan dersleri,
             i) Uygulamalı olmayan meslek dersi: Teorik olarak yürütülen dersleri,
             j) Üniversite: Cumhuriyet Üniversitesini,
             k) Yıl sonu stajı: Teorik ve klinik/saha uygulaması şeklinde yürütülen derslerle bağlantılı olarak müfredata konulan, bağlantılandırıldığı dersin yer aldığı yarıyıl/yıl sonunda ayrı bir ders kodu ile açılan klinik/saha uygulamasını,
             l) Yönetim Kurulu: Fakülte Yönetim Kurulunu,
             m) Zorunlu ders: Öğretim programlarında yer alan ve öğrencinin mezun olabilmesi için alıp, başarılı olması gereken dersleri,
             ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim-Öğretim ve Sınavlara İlişkin Esaslar
             Eğitim-öğretim dönemleri
             MADDE 5 – (1) Fakültede eğitim-öğretim, güz ve bahar yarıyıl dönemleri ve/varsa yıl sonu staj uygulamalarından oluşur.
             Ders saatleri
             MADDE 6 – (1) Fakültede bir öğrencinin haftada alacağı derslerin toplam saati otuzaltıdır. Eğitim programında yer alan; Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil ve Mesleki Yabancı Dil dışındaki seçimlik dersler otuzaltı saat kapsamı içindedir.
             Devam zorunluluğu ve ders tekrarı
             MADDE 7 – (1) Devam zorunluluğu ve ders tekrarına ilişkin esaslar şunlardır;
             a) Ön koşul dersleri için devam ve başarı koşulları, müfredat programındaki yıl sonu stajları ve intörnlük uygulama esasları ilgili bölüm kurulunca belirlenen ve Fakülte Kurulunca onaylanan esaslara göre yapılır.
             b) Uygulamalı meslek derslerinde devamsızlık % 20’yi geçmediği takdirde, öğrenci eksik uygulamalarını sorumlu öğretim elemanlarının belirleyeceği tarih, yer ve saatte devamsız olduğu süre kadar telafi etmek zorundadır. Telafi çalışmalarını yapmayan öğrenci o dersin tamamlama sınavına alınmaz ve başarısız sayılır.
             Sınavlar
             MADDE 8 – (1) Sınavlar; ara sınav, yarıyıl/yıl sonu sınavı, tamamlama sınavı, mazeret sınavı ve ek sınavlardır. Sınavlara ilişkin esaslar şunlardır;
             a) Öğrencilerin bir dersin yarıyıl/yıl sonu sınavına girebilmesi için;
             1) Derse devam koşulunu yerine getirmiş olması,
             2) Varsa dersin laboratuar, pratik ve klinik uygulamalarını müfredat programı doğrultusunda eksiksiz ve başarılı olarak tamamlamış olması
             gerekir.
             b) Ara sınavlar: Her dersle ilgili yarıyıl içinde en az bir kez yapılan sınavlardır.
             c) Mazeret sınavı: Yönetim Kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli bir sebeple ara sınavına katılamayan öğrenciler için açılan sınavlardır.
             ç) Yarıyıl/yıl sonu sınavı: Bir dersin tamamlandığı yarıyıl/yıl sonunda yapılan sınavdır.
             d) Tamamlama sınavı: Ön koşullu derslerde yarıyıl/yıl sonunda başarılı olmayan öğrenciler için yapılan sınavdır. Tamamlama sınavı o dersin tamamlandığı yarıyıl/yıl sonunda yapılır.
             Eğitim-öğretim takvimi
             MADDE 9 – (1) Fakültenin eğitim-öğretim takvimi, 21/7/1997 tarihli ve 23056 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhuriyet Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre düzenlenir. Ancak ara sınav tarihleri Fakülte Kurulu kararıyla belirlenir.
             Değerlendirme ve ders başarı notu
             MADDE 10 – (1) Değerlendirme ve ders başarı notuna ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir;
             a) Kuramsal derslerde değerlendirme ve ders başarı notu; ara sınav notları ortalamasının % 40’ı ile yarıyıl/yıl sonu sınavı veya tamamlama sınavının % 60’ı toplanarak elde edilir.
             b) Kuramsal ve uygulamalı kısımları birbirinden ayrılmayan derslerde değerlendirme ve ders başarı notu; ara sınav notları ortalamasının % 40’ı ile yarıyıl/yıl sonu sınavı veya tamamlama sınavının % 60’ı toplanarak elde edilir.
             c) Uygulamalı derslerde değerlendirme ve ders başarı notu; ara sınav notları ortalamasının % 60’ı ile yarıyıl/yıl sonu sınavı veya tamamlama sınavının % 40’ı toplanarak elde edilir.
             ç) Kuramsal ve uygulamalı kısımları birbirinden ayrılmayan dersler ile uygulamalı derslerde uygulama notlarının değerlendirme esasları ilgili bölüm kurulunca belirlenir, Fakülte Kurulunca onaylanır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
             Hüküm bulunmayan haller
             MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; Cumhuriyet Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile ilgili bölüm kurulu, Fakülte Kurulu ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
             Yürürlük
             MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
             Yürütme
             MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü yürütür.