Telefon: 0 346 219 1650
Belgegeçer: 0 346 219 1261
NECDET AKKIYAL
Fakülte Sekreteri

nakkiyal@cumhuriyet.edu.tr

Dahili: 1348

EDA TEKİN
ŞEF

edatekin@cumhuriyet.edu.tr

Dahili: 2053

İSMİGÜL BEKYÜREK
MEMUR

Dahili:

HABİBE ŞAHİN
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ

hsahin@cumhuriyet.edu.tr

Dahili: 2065

HACI AHMET BEBEK
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ

hahmet@cumhuriyet.edu.tr

Dahili: 2057

MERAL AKA
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ

maktas@cumhuriyet.edu.tr

Dahili: 1920

ÖMER OKUR
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ

omerokur@cumhuriyet.edu.tr

Dahili:

SALİHA YETER
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ

syeter@cumhuriyet.edu.tr

Dahili:

TOLGA YAĞCI
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ

tolgayagci@cumhuriyet.edu.tr

Dahili: 1979

ZELİHA FATMA KÖSE
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ

zfatmakose@cumhuriyet.edu.tr

Dahili: 1351

ABTULLAH ÇETİN
HİZMETLİ

abdullahcetin@cumhuriyet.edu.tr

Dahili: 2067

HÜSEYİN ŞAHİN
HİZMETLİ

huseyinsahin@cumhuriyet.edu.tr

Dahili:

MESUT AYDIN
HİZMETLİ

mesutaydin@cumhuriyet.edu.tr

Dahili: 3156

OSMAN POLAT
HİZMETLİ

opolat@cumhuriyet.edu.tr

Dahili: null

SADİYE ÖZBEK
HİZMETLİ

sozbek@cumhuriyet.edu.tr

Dahili: 3156

GÖNÜL ŞAHİNBAY
4/C PERSONEL

gsahinbay@cumhuriyet.edu.tr

Dahili: